Phất thủ liệu pháp. Phất thủ liệu pháp còn gọi là Dịch cân kinh với ý